Voor CIIO is onpartijdigheid cruciaal. Bij het uitvoeren van onderzoeken en het beslissen of een organisatie voldoet aan de eisen van een norm of standaard mogen alleen inhoudelijke argumenten een rol spelen. De opzet en inrichting van CIIO is zo gekozen dat de beoordelaars en andere medewerkers zich voortdurend bewust zijn van potentiële gevaren die de onpartijdigheid bedreigen. Bovendien neemt CIIO tal van maatregelen om de onpartijdigheid te borgen.

CIIO onderkent drie gebieden die risico’s opleveren voor de onpartijdigheid: financieel, professioneel, en relationeel. Deze risico’s (en de eventuele restrisico’s) zijn onderwerp van een uitgebreide risicoanalyse (Notitie onpartijdigheid en risicoanalyse); deze risicoanalyse wordt jaarlijks door CIIO opnieuw geëvalueerd en waar nodig aangevuld of gewijzigd. 

CIIO maakt bij het vaststellen en evalueren van haar onpartijdigheidsbeleid gebruik van al haar belanghebbenden: kerngroep en beoordelaars, maar ook klanten, samenwerkingspartners en relevante brancheorganisaties.

Een aantal voorbeelden van concrete maatregelen die CIIO neemt om haar onpartijdigheid te borgen:

  • Onpartijdigheid staat met regelmaat op de agenda van professionaliseringsbijeenkomsten en is ook onderwerp van discussie bij de onderzoeksevaluatie, zowel intern als extern, die na elk onderzoek plaatsvindt.
  • Medewerkers van CIIO tekenen niet alleen een geheimhoudingsverklaring, maar tekenen er ook voor om hun onderzoeken op onafhankelijke wijze uit te voeren en worden aangemoedigd om elke twijfel rond onafhankelijkheid te bespreken met de leiding.
  • Medewerkers van CIIO zijn verplicht tot transparantie over hun nevenwerkzaamheden; wanneer een medewerker van CIIO als adviseur of medewerker actief is bij een klant of een potentiële klant van CIIO, is dat bekend bij de leiding van CIIO en wordt deze medewerker niet ingezet voor auditwerkzaamheden bij die klant.

Indien u hier meer over wilt weten, kunt u contact op nemen met ons, via info@ciio.nl