NVVK

De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociaal bankieren. De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. De NVVK streeft 3 hoofddoelen na:

  1. het behartigen van de belangen van de leden en lobbyen bij het Rijk en op andere plekken;
  2. het vergemakkelijken het werk van de leden en het bieden van service;
  3. samenwerken in de keten en ordenen van de markt met een kwaliteitssysteem en certificering.

Het NVVK Kwaliteitskader is een set betekenisvolle kwaliteitsnormen, die de NVVK vanaf 2021 hanteert als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van haar leden. Iedere 3 jaar krijgen de leden een audit om te kijken of zij voldoen aan deze normen. Bij het succesvol doorlopen van de audit krijgen leden een certificaat: het NVVK Keurmerk.

Met het nieuwe Kwaliteitskader is er meer ruimte voor verschillen tussen leden. Het Kwaliteitskader is van toepassing op alle leden, zij het dat sommige normen niet van toepassing zijn gelet op de door een lid geboden vormen van financiële hulp. De organisatie in zijn eigen omgeving met de eigen ambities is leidend in het auditonderzoek. De processen zijn niet meer de basis van de audit, de focus ligt primair op het resultaat voor de hulpvragers achteraf. Het Kwaliteitskader bevat naast de basisnormen, waaraan alle leden moeten voldoen, vier ontwikkelniveaus, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen. Die doorontwikkeling is geen eis, maar geeft richting aan de ambities van de organisatie naar kwaliteitsverbetering.

CIIO is één van de door de NVVK geselecteerde certificerende instellingen die toetsingen op het NVVK Kwaliteitskader uitvoert.